Details for: 14G1000075, Dactylis glomerata L., 'Roznovska'