Details for: 15O0800110, Papaver somniferum L., 'Sladkovicovo K-131'