Details for: 07S0102326, Solanum tuberosum L., 'Manuka'