Details for: 15O0800206, Papaver somniferum L., Okrasny Zavisice