Details for: 05L0500200, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, 'Nunhem 14671'