Details for: 09L0505154, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, 'Banateana'