Details for: 09L0505156, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, 'Bau Bon'