Details for: 09L0505239, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, 'Cisar Vilem'