Details for: 09L0505693, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, 'Parisi Vasar'