Details for: 09L0505710, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, 'Pesak Choros'