Details for: 09L0506055, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, 'Bush Blue Lake'