Details for: 09L0506255, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, 'Mangetout Radar'