Details for: 09L0506295, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, 'Mangetout du Rhein'