Details for: 15O0700081, Brassica juncea (L.) Czern., Shaan-nangqiang