Details for: 09L0500013, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, 'Jantar'