Details for: 09L0505572, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, 'Longimuna'