Details for: 09L0505583, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, 'Mangetout Main'