Details for: 09L0505963, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, 'Vaubaun'