Details for: 09L0506190, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, landrace (Sardice/1)