Details for: 09L0506191, Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris, landrace (Sardice/2)